Algemene Voorwaarden Pedicuresalon “De Hoek”:

 

Begrippen:

1. Voorwaarden:

    deze Algemene Voorwaarden;

2. Cliënt:

    de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling

    en / of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Pedicuresalon “De Hoek”.

3. Pedicuresalon “De Hoek”:

    vertegenwoordigt door J.A.A. Hoeks- Bervoets. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20105076.

4. Overmacht:

   één of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de             overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;

   

1. Algemeen: 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland, op alle  overeenkomsten tussen

     Pedicuresalon “De Hoek” en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en / of de         levering van producten.

 1. Een exemplaar van de Voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.
 2. Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling. Prijzen van de diverse behandeling zijn terug te vinden op de website en op een prijslijst in de salon.
 3. Bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt 100 % van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht.

   

2. Privacy: 

 1. Door bevestigen van uw onlineafspraak of order gaat u akkoord met het opslaan van uw persoonsgegevens.
 2. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld.
 3. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt.
 4. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. Na 7 jaar worden de gegevens automatisch gewist indien u geen gebruik meer maakt van onze diensten. Dit termijn wordt aangehouden aangezien wij aan de Belastingdienst moeten kunnen aantonen welke diensten er zijn verricht en wanneer. 
 6. Mocht er onverhoopt een inbreuk worden gedaan van buitenaf op de persoonsgegevens dan stellen wij u hiervan op de hoogte.
 7. Het is ten alle tijden mogelijk om schriftelijk een verzoek in te dienen om uw gegevens eerder te laten verwijderen uit het systeem.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst: 

 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat: 

 a. met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en / of daarmee                                                                                                       direct verband houdende diensten.                                                                                                                                                                      

 b.(uit voorraad) leverbare producten worden geleverd aan de cliënt.  

 

4.Verplichtingen:        

- Pedicuresalon “De Hoek” heeft de verplichting om: 

 1. een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren.
 2. het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden.

De cliënt heeft de verplichting om:

 1. alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t. voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties,     bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende   diensten.

 1. te betalen voor:
 • de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en / ofgeleverde producten.
 • een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen.

 

5. Betaling:

1. Pedicuresalon “De Hoek” vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website, alsmede       prijswijzigingen minimaal 1maand voor de ingangsdatum.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

3. Er kan contant en per pin worden betaald.

 

6. Ruilen en Garantie:

 Pedicuresalon “De Hoek”  geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling  en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 1. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 2. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 3. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.    
 4. De cliënt andere producten dan de door Pedicuresalon “De Hoek” geadviseerde heeft gebruikt.

  

7. Klachten: 

 1. Pedicuresalon “De Hoek” streeft naar een hoge mate van klant tevredenheid, om klachten proberen te voorkomen.
 2. Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk contact opnemen met Pedicuresalon “De Hoek”.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon “De Hoek” de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Er wordt, naar redelijke wijze, gewerkt aan een oplossing waar zowel de cliënt als behandelaar zich in kunnen vinden.
 4. Klachten in het kader van wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar.

  

8. Aansprakelijkheid: 

 1. Pedicuresalon “De Hoek” heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.
 2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.
 3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor is bij Pedicuresalon “De Hoek” een schadeformulier verkrijgbaar.

 

9. Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke      waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon “De Hoek”  het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

 

 

Contact:

Pedicuresalon “De Hoek”

J.A.A. Hoeks- Bervoets

Onderstal 18

4631 NP  Hoogerheide

Tel: 06-43831636

 E-mail: pedicuresalondehoek@hotmail.com